StaatscourantBesluit en Wijzigingsplan ten behoeve van het realiseren van een mestbassin en loods aan de Burgermeester Aartslaan 22a te Bergeijk

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Bergeijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsbergeijk.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen bergeijk
  2. StaatscourantBesluit en Wijzigingsplan ten behoeve van het realiseren van een mestbassin en loods aan de Burgermeester Aartslaan 22a te Bergeijk

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij op 15 maart 2011 het wijzigingsplan met de code NL.IMRO.1724.BPUbuaa0006-VAST, te Bergeijk ongewijzigd hebben vastgesteld. Dit wijzigingsplan voorziet in een vergroting van het agrarisch bouwvlak aan de Burgermeester Aartslaan 22a. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van donderdag 21 april 2011 gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Gemeentewinkel, in het gemeentehuis, Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk. Het vastgestelde bestemmingsplan kan worden ingezien tijdens openingstijden van 9.00 tot 12.30 uur, en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 19.00 uur en daarbuiten na telefonische afspraak (tel. 0497 551455). Het vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de website van de gemeente Bergeijk (www.bergeijk.nl onder de kop ‘Bestemmingsplannen’). Degene die omtrent het ontwerp wijzigingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeente kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeente kenbaar te maken, kan gedurende de hierboven genoemde termijn beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage. Een beroep moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van vrijdag 3 juni 2011. Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening van de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Tegen vergoeding kan een exemplaar van dit vastgestelde bestemmingsplan worden verkregen.

Unknown

 Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bergeijk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bergeijk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.