StaatscourantBeoordelingsplicht milieu-effectrapportages Fressevenweg 7 te Bergeijk

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Bergeijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsbergeijk.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen bergeijk
  2. StaatscourantBeoordelingsplicht milieu-effectrapportages Fressevenweg 7 te Bergeijk

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend. Op 5 april 2011, heeft de heer J. Verhoeven, Fressevenweg 7 te Bergeijk medegedeeld dat hij voornemens is om zijn melkrundvee- en varkenshouderij aan de Fressevenweg 7 te Bergeijk uit te breiden voor het houden van 228 melkkoeien, 182 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, 7.472 vleesvarkens en 2.400 gespeende biggen. Er is sprake van een uitbreiding van de inrichting met de bouw van 2 nieuwe stallen voor het huisvesten van 2.904 vleesvarkens en 2.400 gespeende biggen. Deze activiteit is onderworpen aan een milieu-effectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieu-effectrapportage 1994, gewijzigd in 1999, 2006 en 2010, jo. artikel 7.2. lid 1 onder sub b van de Wet milieubeheer. Burgemeester en wethouders van Bergeijk hebben besloten dat door de heer J. Verhoeven geen milieu-effectrapportage behoeft te worden opgesteld. Hierdoor kan een aanvraag om milieuvergunning zonder opschortende voorwaarden worden ingediend en in behandeling worden genomen. Naar de mening van burgemeester en wethouders van Bergeijk leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het besluit en de overige stukken liggen vanaf 16 mei 2011 tot en met 27 juli 2011 ter inzage bij de Afdeling Gemeentewinkel op werkdagen gedurende 09.00 uur tot 12.30 uur en iedere dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 19.00 uur en buiten deze tijden na telefonische afspraak met de heer E. Verhagen van genoemde Afdeling, telefoonnummer 0497-551455. De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag om een milieuvergunning. Conform artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtsreeks in zijn belang treft.

Unknown

 Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bergeijk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bergeijk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.