GEMEENTEBLADGemeente Bergeijk - Commissievergadering Maatschappelijke Zaken en commissievergadering Grondgebied Zaken donderdag 11 januari 2024

Bekendmaking voor Bestuur | Organisatie en beleid in Bergeijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsbergeijk.nl op: 11-1-2024

  1. Bekendmakingen Bergeijk
  2. GEMEENTEBLADGemeente Bergeijk – Commissievergadering Maatschappelijke Zaken en commissievergadering Grondgebied Zaken donderdag 11 januari 2024

Bestuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Donderdag 11 januari 2024 vanaf 19.30 uur commissievergadering Maatschappelijke Zaken en commissievergadering Grondgebiedzaken Zaken.Agenda commissie Maatschappelijke Zaken1.Opening en loting2.Vaststellen agenda3.Mededelingen en terugkoppeling verbonden partijen4.Lijst van aandachtspunten en toezeggingenOp het moment van publicatie van deze agenda zijn er geen openstaande aandachtspunten en toezeggingen.5.VragenhalfuurtjeTijdens het vragenhalfuurtje kunnen raads- en commissieleden vragen stellen over actuele zaken.6.Vaststellen besluitenlijst van de Commissie Maatschappelijke Zaken van 14 november 20237.SpreekrechtWilt u gebruik maken van het inspreekrecht? Dan kunt u zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie via griffie@bergeijk.nll of 088-497 0333.8.Voorstellena.Raadsvoorstel Begrotingswijziging uitbreiding basisschool De WaterloopDe gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor uitbreiding van basisschool De Waterloop op ’t Loo. Het bouwplan is aanbesteed in september 2023 en het blijkt dat er te weinig geld beschikbaar is om het plan uit te voeren. De gemeenteraad wordt nu voorgesteld meer geld beschikbaar te stellen.9.SluitingAgenda commissie Grondgebied Zaken1.Opening en loting2.Vaststellen agenda3.Mededelingen en terugkoppeling verbonden partijen4.SpreekrechtWilt u gebruik maken van het inspreekrecht? Dan kunt u zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie via griffie@bergeijk.nl of 088-497 0333.5.VragenhalfuurtjeTijdens het vragenhalfuurtje kunnen raads- en commissieleden vragen stellen over actuele zaken.6.Vaststellen besluitenlijst van de Commissie Grondgebied Zaken van 6 december 20237.Lijst van aandachtspunten en toezeggingen-Toezegging commissielid dhr. B. Nieuwenhuizen (Gl-PvdA) inzake huidige stand van zaken met betrekking tot het beleidskader voor behoud van bomen en groen.8.Voorstellena.Raadsvoorstel vaststellen Bestemmingsplan 'Stökskesweg tussen nummer 66 en 70'Verzocht is medewerking te verlenen aan de realisering van een Ruimte-voor-Ruimte woning op het perceel gelegen tussen Stökskesweg 66 en 70. Hierbij heeft een gedeelte van het perceel al de bestemming 'wonen' en het andere gedeelte wordt omgezet van een bestemming 'agrarisch' naar een bestemming 'wonen'. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend.b.Raadsvoorstel vaststellen Bestemmingsplan 'Heiereind 4, Riethoven'Verzocht is medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van een perceel met de bestemming 'agrarisch' naar de bestemming 'wonen' aan de Heiereind 4 te Riethoven. Hierbij wordt de bedrijfswoning omgezet naar een burgerwoning. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend.c.Raadsvoorstel Beleidsregel BORA IV 'Focus op Meerwaarde'Op 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad het beleidsplan Beheer Openbare Ruimte en Accommodaties III vastgesteld. Met het nu voorliggende beleidsplan BORA IV wordt voorgesteld het ingezette beleid van BORA III voort te zetten en met BORA IV de focus te leggen op meerwaarde.d.Raadsvoorstel Samenwerkingsovereenkomst Regionale Mobiliteit MRE 2024-2030Binnen de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven wordt op het gebied van mobiliteit intensief samengewerkt. Op dit moment is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst “Regionale Mobiliteit MRE 2024-2030” in voorbereiding welke de huidige samenwerkingsovereenkomst “Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030” zal vervangen. Met dit raadsvoorstel wordt de gemeenteraad geadviseerd geen zienswijze in te dienen op het concept Samenwerkingsovereenkomst Regionale Mobiliteit MRE 2024-2030 welke nu ter consultatie voor ligt.9.SluitingDe stukken kunt u inzien via www.bergeijk.nl/vergaderdata.Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met de griffie, bereikbaar via telefoonnummer 088 - 497 03 33 of via e-mail griffie@bergeijk.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bergeijk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bergeijk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.